Адвокат Полина Величкова

Области на дейностPractice

Застрахователно и банково право

Консултации и становища във връзка със сключване или прекратяване на застрахователни договори.

Предявяване на доброволни или съдебни претенции за получаване на обезщетение от застраховател или Гаранционен фонд.

Изготвяне на жалби срещу отказ на застрахователя да заплати обезщетение, жалби до КФН.

Подготовка и завеждане, защита по съдебни искове срещу застрахователни дружества или Гаранционен фонд, банки и небанкови финансови институции.

Проучване, консултации и становища във връзка със сключване, изменение или прекратяване на договори за кредит, ипотечен кредит, обезпечения по същите, рефинансиране и др.

Insurance and Banking Law

Consultations and advice in connection with the conclusion or termination of insurance contracts.

Filing a voluntary or judicial claims to obtain compensation from an insurer or the Guarantee Fund.

Preparing appeals against the refusal of the insurer to pay compensation complaints to FSC.

Preparation and filing, defense in lawsuits against insurance companies, banks and non-bank financial institutions.

Research, consultancy and advice in connection with the conclusion, modification or termination of contracts for credit, mortgage loans secured by the same refinancing and others.

Търговско право

Регистрация на търговски дружества, клон или търговско представителство на чуждестранно юридическо лице.

Преобразуване на юридически лица.

Абонаментно правно обслужване на юридически лица.

Съдебна защита срещу незаконосъобразни решения.

Изготвяне на договори, споразумения, анекси към същите, прекратяване или разваляне на договори.

Цялостно правно обслужване във връзка с търговските сделки.

Образуване и водене на съдебна защита по търговски дела, вкл. пред арбитражни съдилища и др.

Commercial Law

Registration of companies, branch or agency of a foreign entity.

Transformation of legal entities.

Subscription legal services to legal entities.

Judicial protection against unlawful decisions.

Preparation of contracts, agreements, annexes or cancellation of contracts.

Comprehensive legal services in relation to commercial transactions.

Formation and conduct, judicial protection in commercial matters, incl. in arbitration courts and others.

Гражданско право и процес

Консултации и изготвяне на становища по гражданско-правни въпроси.

Процесуално представителство пред съд.

Представителство при медиация.

Правна помощ и съдействие, представителство по изпълнителни дела и различни действия по принудително изпълнение.

Обезпечително производство.

Колективни искове.

Защита правата и интересите на потребителите на стоки и услуги пред КЗП.

Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани.

Правна помощ, съдействие и представителство пред нотариус, общини, държавни агенции, НАП, НОИ и други държавни органи.

Civil Law and Process

Consulting and preparing opinions in civil matters.

Legal representation in court or in mediation.

Legal aid and assistance, representation in enforcement cases and other enforcement actions.

Interim measures.

Class actions, preparation of deeds, powers of attorney, certificates, assistance and representation before a notary, municipalities, government agencies and others.

Вещно и облигационно право

Консултации, проучвания и изготвяне на документи по вещно-правни и облигационни въпроси.

Сделки с недвижими имоти.

Проучване на недвижими имоти и земеделски земи.

Делба на имот – доброволна или съдебна и др.

Property Law

Consulting, research and preparation of documents in property law and contractual issues.

Real estate transactions and others.

Семейно и наследствено право

Изготвяне на брачни договори.

Консултации по семейно-правни и наследствени казуси.

Консултации и съдействие при изготвяне на завещания, приемане или отказ от наследство.

Делба на имущество, придобито по време на брака.

Разводи.

Брачни искове.

Искове за издръжка и др.

Family Law

Drawing up marriage contracts.

Advice and assistance in the preparation of wills, acceptance or waiver.

Division of property acquired during marriage.

Divorce.

Matrimonial proceedings.

Maintenance claims and others.

Трудово право

Консултации, становища и представителство по трудово-правни спорове, уволнения или съкращения, възстановяване на работа, получаване на обезщетение от работодателя.

Образуване и водене на дела по чл. 200 от КТ за получаване на обезщетение при трудова зпололука или професионално заболяване.

Labour Law

Counseling, advice and representation in labor disputes, dismissals or layoffs, reinstatement, receipt of compensation from the employer.

Litigation.

Административно право и процес

Консултации, становища, подготовка и водене на дела пред административни съдилища, ВАС, КЗК и др.

Administrative Law

Advising and litigation in administrative courts, SAC, CPC and others.

За мен

Образование:

Членства:

Езици: немски, испански и английски език

About Me

Education:

Memberships:

Languages: German, Spanish and English

Контакти

Адв. Полина Величкова

Contacts

Polina Velichkova
Lawyer

Цени на правни услуги и приемно време: по договаряне

Prices of legal services and visiting hours: Negotiable